Bán hàng trực tiếp cho khách hàng thì không được đóng dấu bán hàng qua điện thoại lên hóa đơn

  • Feb 08, 2015
  • 3197
Công văn số 10135/CT-TTHT ngày 24 tháng 11 năm 2014 của cục thuế TPHCM về vấn đề lập hóa đơn
Bán hàng trực tiếp cho khách hàng thì không được đóng dấu bán hàng qua điện thoại lên hóa đơn

             

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

——————

  Số: 10135/CT-TTHT 

  V/v: Lập hóa đơn.

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     ——————————————

            Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24  tháng 11 năm 2014

 

 

Kính gửi: Công Ty TNHH Dentsu Alpha

Địa chỉ: Lầu 19 Vincom Center HCM, 72 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM

Mã số thuế: 0303841026

 

Trả lời văn thư ngày 27/10/2014 của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hóa đơn tại người bán.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).”

Căn cứ Khoản 2đ Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn(có hiệu lực từ ngày 01/06/2014):

“Tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”

Riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hoá đơn. Khi lập hoá đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.

...”

Trường hợp của Công ty theo trình bày, có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quảng cáo (bao gồm việc phát triển ý tưởng chủ đạo cho chiến dịch, phát triển phim quảng cáo truyền hình ...) cho khách hàng thì dịch vụ này không thuộc trường hợp bán hàng qua điện thoại; do đó việc Công ty lập và xuất hóa đơn số 0000058 ngày 07/10/2014 cho Công ty Cổ Phần Kinh Đô đã đóng dấu “BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI” tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)” là không đúng quy định. Đề nghị Công ty và khách hàng lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập để lập lại hóa đơn theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định 51.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.     

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- P. KT2;   

- P. PC;

- Lưu: VT, TTHT.

3635-285852 Dương

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG   

Trần Thị Lệ Nga

 

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News