Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu 05-3/BK-TNCN

  • Jul 03, 2015
  • 2856
Phụ lục bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số: 05-3/BK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu 05-3/BK-TNCN

PHỤ LỤC

BẢNG KÊ THÔNG TIN NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

 (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm…………..

[02] Tên người nộp thuế:……………..………………………………………...........

[03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có): 

[05] Mã số thuế:

STT

Họ và tên người nộp thuế

MST của người nộp thuế

Họ và tên người phụ thuộc

Ngày sinh người phụ thuộc

MST của người phụ thuộc

Quốc tịch người phụ thuộc

CMND/ Hộ chiếu của người phụ thuộc

Quan hệ với người nộp thuế

Thông tin trên giấy khai sinh của người phụ thuộc

(Nếu người phụ thuộc không có MST, CMND và Hộ chiếu)

Thời gian tính giảm trừ 

Số

Quyển số

Nơi đăng ký

Quốc gia

Tỉnh/ Thành phố

Quận/ Huyện

Phường / Xã

Từ tháng

Đến tháng

[06]

[07]

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

  …,ngày ......tháng ….....năm …....
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
   Họ và tên: …………………………… ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
           Chứng chỉ hành nghề số:..................... Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: