Các chi phí phát sinh trong lúc ngừng xây dựng có đựơc phép vốn hóa trong giá trị của tòa nhà hay không?

  • Cassandra Kuhlman
  • Jan 15, 2015
  • 864
Câu hỏi:
Nếu một tòa nhà xây dựng đã được hoàn thành 90% và do một số lý do doanh nghiệp phải dừng việc xây dựng trong vòng 3 năm, doanh nghiệp có được phép tiếp tục ghi nhận giá trị của tòa nhà này theo nguyên giá? Các chi phí phát sinh trong lúc ngừng xây dựng (ví dụ chi phí bảo trì, an ninh. v.v.) có đựơc phép vốn hóa trong giá trị của tòa nhà hay được ghi nhận như chi phí chờ kết chuyển hoặc phải ghi nhận ngay vào chi phí. Nếu ghi vào chi phí các chi phí này có được coi là chi phí được khấu trừ cho mục đích?
Trả lời:

Toà nhà này đã đầu tư, xây dựng hoàn thành được 90% nhưng chưa đưa vào sử dụng, do đó chi phí thực tế phát sinh cho đầu tư xây dựng toà nhà được phản ánh trên TK 241

– Chi phí xây dựng cơ bản dở dang và được trình bày trên Bảng cân đối kế toán tại Chỉ tiêu “Chi phí xây dựng cơ bản dở dang” (Mã số 230)

Các chi phí phát sinh trong lúc dừng xây dựng trong vòng 3 năm được tính ngay vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ (Chi phí quản lý doanh nghiệp) (Nếu việc xây dựng toà nhà không có Ban quản lý dự án, không tổ chức kế toán riêng) và được khấu trừ cho mục đích thuế. Trường hợp có Ban quản lý dự án xây dựng toà nhà và tổ chức kế toán riêng thì chi phí bảo trì, an ninh phát sinh trong thời gian ngừng xây dựng toà nhà được hạch toán vào chi phí quản lý dự án.

Trong cả hai trường hợp này, chi phí đi vay vốn để xây dựng toà nhà (nếu vay vốn) phải tuân thủ Chuẩn mực 16 – Chi phí đi vay (ghi Nợ TK 635).

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: