Các khoản phụ cấp không phải đóng Bảo hiểm xã hội

 • Nov 18, 2021
 • 392
Các khoản phụ cấp không phải đóng Bảo hiểm xã hội Bộ luật Lao động 2019 được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Kèm theo đó là các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành liên quan Bộ luật lao động này ra đời thay thế cho các văn bản hướng dẫn luật cũ. Một trong những lĩnh vực được người lao động quan tâm đó là vấn đề đóng bảo hiểm xã hội. Theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành thì các khoản phụ cấp nào không phải đóng bảo hiểm xã hội?
Các khoản phụ cấp không phải đóng Bảo hiểm xã hội

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là những khoản gì?

Theo khoản 2 Khoản 26 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH, Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác quy định như sau:

 • Mức lương theo công việc hoặc chức danh: ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 Bộ luật lao động 2019; đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán;
 • Phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên: Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ;
 • Các khoản bổ sung khác theo quy định của hai bên: Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả lương thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Đây là tiền lương tháng đóng bảo hiểm bắt buộc. Còn các khoản phụ cấp khác không trong tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm?

Các khoản phụ cấp không phải đóng bảo hiểm xã hội

 • Tiền thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật lao động 2019:

Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

 • Tiền thưởng sáng kiến;
 • Tiền ăn giữa ca;
 • Khoản hỗ trợ xăng xe;
 • Khoản hỗ trợ điện thoại;
 • Khoản hỗ trợ đi lại;
 • Khoản hỗ trợ tiền nhà ở;
 • Khoản hỗ trợ tiền giữ trẻ;
 • Khoản hỗ trợ nuôi con nhỏ;
 • Hỗ trợ người lao động có thân nhân bị chết;
 • Hỗ trợ người lao động có người thân kết hôn;
 • Chi tiền nhân dịp sinh nhật của người lao động;
 • Trợ cấp khi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động;
 • Trợ cấp khi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị bệnh nghề nghiệp;
 • Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động;
 • Phụ cấp chuyên cần không phải đóng bảo hiểm xã hội
Comment
Guest
 • Đăng nhập bởi MXH:
Related News