Cách lập hóa đơn GTGT kèm theo bảng kê

  • May 09, 2015
  • 2860
Khi bán hàng hóa, dịch vụ mà có nhiều mặt hàng khác nhau thì người bán có thể sử dụng bảng kê kèm theo hóa đơn GTGT để liệt kê các loại hàng, dịch vụ đó (theo khoản 2 điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC)
Cách lập hóa đơn GTGT kèm theo bảng kê

 1. Khoản 2 điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định: Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.

a) Nội dung ghi trên hóa đơn

Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số..., ngày..., tháng.... năm...”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.

Các tiêu thức khác ghi trên hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

b) Nội dung trên bảng kê

Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:

+ Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế

+ Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền. Trường hợp người bán hàng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng”, “tiền thuế giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế giá trị gia tăng) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số... Ngày... tháng.... năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

Trường hợp bảng kê có hơn một (01) trang thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

Số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

Người bán hàng và người mua hàng thực hiện quản lý và lưu giữ bảng kê kèm theo hóa đơn theo quy định.

2. Mẫu bảng kê kèm hoá đơn GTGT:

 

BẢNG KÊ SỐ 01Ngày  Tháng  Năm 2015Kèm theo hóa đơn số 00000xx ngày .......

Đơn vị bán hàng: Công ty A          Địa chỉ:

Mã số thuế:

 

Đơn vị mua hàng: Công ty BĐịa chỉ: Mã số thuế: 

STT

TÊN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

ĐƠN VỊ TÍNH

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

THUẾ SUẤT

TIỀN THUẾ GTGT

THÀNH TIỀN

1

Máy giặt A

chiếc

1

15.000.000

10%

1.500.000

16.500.000

2

Máy giặt B

chiếc

1

15.000.000

10%

1.500.000

16.500.000

3

Máy giặt C

chiếc

1

15.000.000

10%

1.500.000

16.500.000

4

Máy giặt D

chiếc

1

15.000.000

10%

1.500.000

16.500.000

5

Máy giặt E

chiếc

1

15.000.000

10%

1.500.000

16.500.000

6

Máy giặt F

chiếc

1

15.000.000

10%

1.500.000

16.500.000

7

Máy giặt G

chiếc

1

15.000.000

10%

1.500.000

16.500.000

8

Máy giặt H

chiếc

1

15.000.000

10%

1.500.000

16.500.000

9

Máy giặt I

chiếc

1

15.000.000

10%

1.500.000

16.500.000

10

Máy giặt K

chiếc

1

15.000.000

10%

1.500.000

16.500.000

11

Máy giặt N

chiếc

1

15.000.000

10%

1.500.000

16.500.000

12

Máy giặt M

chiếc

1

15.000.000

10%

1.500.000

16.500.000

               

 

Tổng cộng

 

12

 

180.000.000

 

18.000.000

198.000.000

 Số tiền bằng chữ: Một trăm chín mươi tám triệu đồng chẵn./

 

Người mua hàng

Người bán hàng

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên )  

 

 

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News