Cách lập hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa không chịu thuế GTGT

  • Jun 11, 2015
  • 3037
Công văn số 3033/CT-TTHT ngày 9/4/2015 của Cục Thuế TP. HCM về việc lập hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa không chịu thuế GTGT
Cách lập hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa không chịu thuế GTGT

TỔNG CỤC THUẾ

    CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                               

Số: 3033/CT-TTHT

V/v: Lập hóa đơn

TP.  Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2015

 

                                   Kính gửi: Công ty CP Nova Trade

Địa chỉ: Số 313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 7, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305726741

Trả lời văn bản số 03/CVT ngày 27/03/2015 của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế giá trị gia tăng (GTGT);

Căn cứ Điểm 2.1 Phụ luc IV ban hành kèm Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“2.1. Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

...”

Trường hợp Công ty kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có kinh doanh các mặt hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì khi lập hóa đơn GTGT, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ (gạch chéo từ phải qua trái (/) hoặc đánh dấu x (xxx)).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

-  Phòng KT 4;

-Phòng PC

- Lưu (TTHT, HC).

764–2843059 (31/03/2015)

nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News