cách xử lí hóa đơn viết sai ngày tháng

  • Jan 18, 2016
  • 3377
Câu hỏi:

Công ty mình tháng 11 có xuất 1 hóa đơn ghi sai tháng, hóa đơn ghi đúng phải là ngày 04 tháng 11 nhưng kế toán lại ghi là 04 tháng 10. hóa đơn đã gửi cho bên mua và họ đã kê khai vào tháng 10.Công ty mình chưa kê khai thuế. vậy bây giờ công ty mình phải xử lí như nào? ( mình có tìm hiểu thì có cách giải quyết đó là lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, do k ảnh hưởng đến số tiền thuế, mã số thuế nên k cần phải xuất hóa đơn điều chỉnh. như vậy có chính xác k ạ? ) Mọi người cho mình xin cách xử lí với ạ. Cảm ơn mọi người.

Trả lời:

Căn cứ vào khoản 7 điều 3 của thông tư số 26/2015/TT-BTC : Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 như sau:

"Bổ sung hướng dẫn đối với trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC."

=> Như vậy  chỉ được lập biên bản điều chỉnh hóa đơn không phải lập hóa đơn điểu chỉnh với trường hợp có sai sót về tên và địa chỉ của người mua hàng nhưng đúng mã số thuế của người mua. 

 

Trường hợp của công ty bạn viết sai ngày trên hóa đơn thì xử lý như sau:

– Hai bên lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót,

– Người bán lập hóa đơn điều chỉnh: Hóa đơn ghi rõ nội dung ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu…

– Khi kê khai: Tại kỳ kê khai lập lại hóa đơn điều chỉnh: Bên bán kê khai hóa đơn điều chỉnh vào bảng kê bán ra. Bên mua kê khai vào bảng kê mua vào (Chỉ tiêu: Doanh thu và thuế GTGT ghi bằng “0”), Từ ngày 01/01/2015 không phải nộp phụ luc kèm theo.

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: