Câu hỏi về cách xử lý trường hợp nộp thừa tiền thuế TNDN

  • Tường Vy Phạm
  • 3820
  • 0
Xin cho em được hỏi quý 3/2014 khi tính thuế TNDN tạm tính quý 3 phát sinh lãi, em không kết chuyển lỗ các quý còn lại sang nên đã tính thuế TNDN và nộp cho ngân sách nhà nước.Sau khi tính thuế TNDN quý 4 và quyết toán năm phát sinh lãi nhưng sau khi kết chuyển lỗ của các quý trước sang thì số tiến thuế TNDN năm 2014 phát sinh ít hơn số tiền thuế quý 3 em đã nộp. Vậy em phải làm thủ tục gì để được cấn trừ số thuế TNDN đã nộp thừa. Em xin chân thành cám ơn

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi

Tại Điều 33  của Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định như sau:

Điều 33. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

1. Tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa khi:

a) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 (mười) năm tính từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Đối với loại thuế phải quyết toán thuế thì người nộp thuế chỉ được xác định số thuế nộp thừa khi có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế.

b) Người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân (trừ trường hợp nêu tại điểm a khoản này).

2. Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thứ tự quy định sau:

a) Bù trừ tự động với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc còn phải nộp của cùng loại thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 29 Thông tư này (trừ trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này).

b) Bù trừ tự động với số tiền phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo của từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước (trừ trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này). Trường hợp quá 06 (sáu) tháng kể từ thời điểm phát sinh số tiền thuế nộp thừa mà không phát sinh khoản phải nộp tiếp theo thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c khoản này.

c) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này và người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại điểm a khoản này sau khi thực hiện bù trừ theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản này mà vẫn còn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được giải quyết hoàn thuế theo hướng dẫn tại Chương VII Thông tư này.

=> TH công ty bạn nôp thừa thuế TNDN thì bạn có thể để bù trừ tự động tiền thuế TNDN của lần phải nộp tiếp theo(Lưu ý: Bạn không phải gửi bất cứ chứng từ gì cho cơ quan thuế) hoăc gửi hồ sơ hoàn thuế TNDN đến cơ quan thuế xin hoàn số tiền nộp thừa.

Download TT 156/2013/TT-BTC tại đây