Câu hỏi về đặt in hóa đơn căn cứ vào Thông tư số 39/2014

  • Dr. Mohamed Watsica
  • Jan 26, 2015
  • 719
Câu hỏi:

Theo Điều 9, thông tư 39-2014 về hóa đơn chứng từ quy định: "Căn cứ vào nhu cầu sử dụng hoá đơn và việc chấp hành quy định về quản lý, sử dụng hoá đơn của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hoá đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng tại Thông báo phát hành hoá đơn của tổ chức, doanh nghiệp. "  Tháng 5/2014 tôi đã chót thông báo 1000 số hóa đơn, vậy nếu công ty chúng tôi không dùng hết trong 6 tháng thì tôi phải xử lý như thế nào?”

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi.

Thông tư số 39/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2014 và không áp dụng hồi tố với các trường hợp phát sinh trước thời điểm này.

Với các số hoá đơn mà công ty của Bạn đã thông báo phát hành trước ngày có hiệu lực của Thông tư số 39/2014 (phát hành 1000 số theo quy định của Thông tư số 153/2010, TT số 64/2013) thì công ty bạn vẫn tiếp tục sử dụng

Sau ngày 01/06/2014 công ty bạn muốn đặt in hóa đơn thì phải căn cứ vào nhu cầu sử dụng hoá đơn  từ 3 tháng đến 6 tháng để thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế. Theo đó Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào nhu cầu sử dụng hóa đơn và việc chấp hành quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn của Công ty bạn, cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng tại Thông báo phát hành hóa đơn của Công ty. 

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: