Câu hỏi về hoàn thuế GTGT

  • Dr. Mohamed Watsica
  • Apr 26, 2015
  • 1427
Câu hỏi:

Doanh nghiệp chúng tôi làm hàng xuất khẩu 100%, Không có hàng hóa dịch vụ tiêu thụ trong nước, hàng tháng thuế giá trị gia tăng đầu vào của chúng tôi khoảng chừng 50-60 triệu đồng. từ trước khi có thông tư 219 của bộ (cụ thể hóa luất thuế GTGT mới) áp dụng khoản ' doanh nghiệp có số thuế âm 3 tháng liên tục' chúng tôi vẫn được hoàn thuế 1 quý 1 lần với số tiền khoảng 150 triệu đồng. Nay khi áp dụng luật thuế mới, chúng tôi tiến hành hoàn thuế như thế nào? Tôi có tham khảo bài đề ngày 7-1-2014 tại cổng thông tin điện tử của quý Bộ thì có thấy bộ giải thích : Thứ sáu, về hoàn thuế GTGT - Sửa đổi phương thức hoàn thuế từ ' Trong 3 tháng liên tục có số thuế chưa được khấu trừ hết' thành ' sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên nếu có số thuế âm mới được hoàn thuế'. Việc sửa đổi này có tác dụng......, trong khi đó các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn được hoàn thuế như hiện nay. Vậy doanh nghiệp của chúng tôi là doanh nghiệp xuất khẩu, được hoàn thuế như hiện nay có phải là tôi vẫn hoàn thuế theo phương thức ' Ba tháng liên tục có số thuế âm' hay không? và giá trị hoàn thuế mỗi 3 tháng của doang nghiệp chúng tôi cũng chỉ là 150 triệu đồng? Rất mong nhận được sự giúp đỡ thắc mắc của quý Bộ Công ty CP sản xuất và XNK Duyên Hải Phạm Văn Nghĩa

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định đối tượng và các trường hợp được hoàn thuế GTGT như sau: “Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.
...

Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

…”;

=> Từ quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Duyên Hải trong kỳ kê khai (tháng hoặc quý) có số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá xuất khẩu chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì không được hoàn thuế theo tháng hoặc quý đó mà số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết được khấu trừ vào tháng hoặc quý tiếp theo.

Trường hợp trong kỳ kê khai (tháng hoặc quý) của Công ty không đủ điều kiện được hoàn thuế do chưa đủ 300 triệu đồng thì Công ty có thể lựa chọn hoàn thuế theo 02 trường hợp:

- Công ty đề nghị hoàn thuế đến kỳ kê khai (tháng hoặc quý) khi số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết đạt từ 300 triệu đồng trở lên.

- Công ty đề nghị hoàn thuế khi lũy kế sau ít nhất 12 tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất 04 quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: