Câu hỏi về Thuế GTGT đầu vào để sản xuất phân bón

  • Dr. Mohamed Watsica
  • Mar 18, 2015
  • 1323
Câu hỏi:

Công ty chúng tôi chuyên sản xuất phân bón  theo quy định mới, từ ngày 1/1/2015 Phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế. Vậy thuế VAT đầu vào nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển.... để sản xuất phân bón chung tôi sẽ kê khai thuế như thế nào?

Trả lời:

- Căn cứ vào Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế quy định

+ Bổ sung vào đối tượng không chịu thuế đối với các mặt hàng sau:

“Phân bón là các loại phân hữu cơ và phân vô cơ như: phân lân, phân đạm (urê), phân NPK, phân đạm hỗn hợp, phân phốt phát, bồ tạt; phân vi sinh và các loại phân bón khác;"

- Căn cứ vào Khoản 7, Điều 14, Chương III Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (có hiệu lực từ 01/01/2014) quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này không được khấu trừ,..”.

=>  Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định phục vụ cho sản xuất phân bón không được kê khai, khấu trừ mà tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: