Câu hỏi về tình huống mất hóa đơn GTGT

  • Ke Toan Gioi
  • 706
  • 0

Công ty chúng tôi có xảy ra trường hợp như sau: công ty B có mua 1 măt hàng của Công ty chúng tôi, kế toán có xuất 1 hóa đơn cho công ty B, tuy nhiên trên đường từ công ty chúng tôi đến công ty B, nhân viên giao hàng đã làm rơi mất hóa đơn trên 

 Theo Thông tư số 10/2014/TT-BTC có hiệu lực ngày 02/03/2014, tại mục a, khoản 4 điều 11 có ghi "Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hoá đơn khác thay thế cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo."

Vậy Trường hợp này công ty chúng tôi phải lập hồ sơ khai báo như thế nào, và hình thức phạt cảnh cáo có bị ra quyết định bằng văn bản hay không?

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi,

Theo khoản 1, Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp Công ty nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập phải lập báo cáo về việc mất và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Trường hợp Công ty làm mất hóa đơn nếu thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 05 ngày thì sẽ không bị xử lý vi phạm.

Theo khoản 4 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Trường hợp đơn vị làm mất hóa đơn (liên giao khách hàng) không khai báo với cơ quan thuế sẽ bị phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn.

=>  Công ty cần làm là lập biên bản đối với nhân viên làm mất hóa đơn, đồng thời gửi thông báo ngay cho Cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày phát hiện.

Ví dụ: ngày 26/01 nhân viên giao hàng và phát hiện đã làm mất hóa đơn, thì công ty lập biên bản làm mất hóa đơn với NV giao hàng, đồng thời gửi thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 01/02/2015