Chi phí được trừ và thuế GTGT như thế nào khi bị hải quan áp lại mã hàng và thuế suất

  • Ke Toan Gioi
  • 949
  • 0

Công ty em có nhập khẩu mặt hàng A với thuế suất nhập khẩu 5%, tuy nhiên đến nay Hải quan áp lại mã hàng và thuế suất là 7 % và bị xử phạt về gian lận trốn thuế. Vì vậy công ty em phải nộp bổ sung thuế nhập khẩu và thuế GTGT và nộp tiền phạt.

Vậy khoản tiền thuế GTGT công ty em nộp bổ sung có được khấu trừ VAT không? Tiền nộp phạt hành chính công ty có được tính vào chi phí được trừ không ạ?

 

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi

-   Căn cứ vào khoản 6 điều 14 thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của bộ tài chính hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

Điều 14:Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào  

..........

6. Số thuế GTGT đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan được khấu trừ toàn bộ, trừ trường hợp cơ quan hải quan xử phạt về gian lận, trốn thuế."

-  Căn cứ vào tiết 2.36 khoản 6   của 78/2014/TT-BTC ngày ngày 18 tháng 06 năm 2014 về Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 

"Điều 6: c khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

......

2.36. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật."

=> Căn cứ vào các quy định trên. Theo chúng tôi với trường hợp công ty bạn bị cơ quan Hải Quan áp lại mã hàng và thuế suất. Công ty bạn phải nộp bổ sung thuế GTGT, thuế nhập khẩu đồng thời bị  xử phạt về gian lận và trốn thuế thì khoản tiền VAT nộp bổ sung không được khấu trừ . Đồng thời tiền nộp phạt vi phạm hành chính cũng không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.