Chi phí quản lý doanh nghiệp được tính như thế nào là hợp lý?

  • Cassandra Kuhlman
  • Dec 23, 2014
  • 3379
Câu hỏi:
Chi phí quản lý doanh nghiệp được tính như thế nào là hợp lý? Nếu trong năm mà công ty có số chi phí quản lý doanh nghiệp quá lớn thì có hợp lý không? Có Luật nào hay văn bản nào qui định về định mức chi phí cho các chi phí trong công ty không (đối với công ty TNHH và DNNN). Nếu công ty TNHH trong năm có chi phí về xăng xe cho ôtô nhiều gần bằng doanh thu của công ty trong năm nhưng có chứng từ hợp lệ và chi đúng cho các mục đích nhưng vì có chi phí quá lớn như vậy công ty có được kết chuyển chi phí hết trong năm hay kết chuyển chi phí sang TK 142? Trong chuẩn mực cũ thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ không được phép kết chuyển sang TK 142, 242, vậy công ty tôi phải kết chuyển số chi phí đó như thế nào cho hợp lý?
Trả lời:

Chi phí quản lý được tính là chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thực hiện theo qui định tại các văn bản về Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Không có văn bản nào của Nhà nước hiện nay qui định về định mức chi phí đối với các chi phí của các doanh nghiệp. Đối với công ty Nhà nước quản lý chi phí theo qui định tại Nghị định số 199/2004/NĐ-C ngày 03/12/2004 của Chính phủ và Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29/04/2005 của Bộ Tài chính. Trong các văn bản pháp luật về thuế TNDN chỉ có quy định chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, khánh tiết, chi phí giao dịch, đối ngoại, chi hoa hồng môi giới, chi phí hội nghị và các loại chi phí khác được trừ để tính thu nhập chịu thuế theo số thực chi nhưng tối đa không quá 10% tổng số các chi phí hợp lý từ khoản 1 đến khoản 10 của Mục III, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính. Chi phí xăng xe cho ôtô phát sinh trong kỳ có liên quan đến việc tạo ra doanh thu trong kỳ không được kết chuyển vào TK 142 hoặc TK 242 mà phải ghi nhận hết vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh (kể cả chi phí này là quá lớn). Qui định này được thực hiện thống nhất cho các doanh nghiệp, không phân biệt qui mô của doanh nghiệp là lớn nhỏ và vừa. PTĐ - Web

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: