Chi phí thuê nhân công bốc vác?

  • Dr. Mohamed Watsica
  • Feb 27, 2015
  • 2300
Câu hỏi:

Tháng 01/2015 Công ty tôi cần giao nhiều hàng cho khách, nên chúng tôi có thuê một số nhân công bốc vác hàng hoá. Vậy khoản chi phí thuê nhân công bốc vác này có được tính vào chi phí hợp lý không?

Trả lời:

Căn cứ vào Tiết 2.4, Khoản 2, Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

...

- Mua đồ dùng, tài sản, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;

- Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê tính vào chi phí được trừ nêu trên không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt...”

=> Căn cứ vào quy định trên theo ý kiến của chúng tôi:

Trường hợp công ty bạn có thuê người lao động bốc vác hàng hoá (dưới 100 triệu đồng/năm), được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ (mẫu số 01/TNDN) kèm chứng từ thanh toán cho người bán để tính vào chi phí được trừ, 

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: