Chi tiền ăn trưa cho người lao động > 730.000 VND

  • Ke Toan Gioi
  • 103
  • 1

Hiện nay Phụ cấp ăn trưa theo hướng dẫn của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội là 730.000 VND.

Câu hỏi: Công ty tôi ký hợp đồng lao động với  người lao động trong đó có ghi tiền ăn trưa là 1 triệu đồng/ tháng

Công ty tôi ký hợp đồng lao động với nhân viên trong đó có ghi tiền ăn trưa là 1 triệu đồng/ tháng và thực tế trong năm đã chi cho người lao đồng theo đúng mức ghi trên HĐLĐ. Xin hỏi cho biết khoản tiền ăn trưa này có được miễn thuế TNCN hay không ạ?

Trả lời:

Theo quy định tại Tiết g.5 Điểm 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn các khoản không tính vào thu nhập chịu thuế thì:  “Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân”.

=> Do đó, trường hợp Công ty đã chi tiền ăn trưa là 1 triệu đồng cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội (hiện nay đang quy định là 730.000 đồng) thì phần vượt mức (270.000 đồng) phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Cẩm nang