Chính sách thuế TNDN đối với khoản tiền thưởng.

  • Ke Toan Gioi
  • 784
  • 0

Em muốn hỏi: Công ty em thuộc loại hình doanh nghiệp sản xuất, công ty em có xây dựng định mức tiêu hao vật tư cho sản xuất. Công ty có xây dựng quy chế thưởng tiết kiệm vật tư cho người lao động, là trích không quá 20% giá trị vật tư tiết kiệm được để thưởng cho người lao động. Vậy khoản tiền thưởng này có được tính vào chi phí hợp lý không?

Trả lời

Chào bạn! Với trường hợp câu hỏi của bạn, theo ý kiến của chúng tôi thì:

Theo quy định Tại điểm b, khoản 2.5 Điều 6 thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định chi phí không được trừ: “ Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.”

=> Trường hợp Công ty bạn đã quy định quy chế thưởng tiết kiệm vật tư cho người lao động và ghi cụ thể trong  Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty thì chi phí thưởng cho lao động được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.