Chuyển địa chỉ công ty có được sử dụng nốt số hóa đơn đặt in đã thông báo với thuế?

  • Ke Toan Gioi
  • 548
  • 0
Công ty tôi vừa thay đổi địa chỉ kinh doanh nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý. Vậy tôi muốn hỏi: Công ty tôi muốn sử dụng nốt số hoá đơn đặt in còn lại đã được thông báo phát hành có được không hay phải hủy để in hóa đơn khác?

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi

Theo Thông tư số 39 hướng dẫn về quản lý và sử dùng hoá đơn thì: Khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn,  thì công ty thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Như vậy, trường hợp công ty bạn vẫn có thể sử dụng nốt số hoá đơn đặt in còn lại nhưng sẽ thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng. Đồng thời gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế.