Chuyển nhượng vốn góp trong liên doanh cho đối tác, liên doanh trở thành công ty 100% vốn nước ngoài.

  • Robot
  • 714
  • 0
Trường hợp bên Việt Nam chuyển nhượng vốn góp trong liên doanh (quyền sử dụng đất) cho đối tác, liên doanh trở thành công ty 100% vốn nước ngoài, một số công ty đề nghị giữ nguyên vốn như của công ty liên doanh khi đã chuyển sang công ty 100 % vốn nước ngoài. Khi Bên nước ngoài thuê lại giá trị quyền sử dụng đất từ đối tác Việt Nam có sự chênh lệch giữa giá trị quyền sử dụng đất còn lại và giá trị quyền sử dụng đất được thuê lại. Chênh lệch này được xử lý như thế nào và có ảnh hưởng vào báo cáo thu nhập, chi phí hay không?

Trả lời

Về nguyên tắc khi các chủ sở hữu của một liên doanh chuyển nhượng phần vốn góp cho nhau thì không ảnh hưởng đến nguồn vốn kinh doanh của liên doanh này nếu không có việc bên chuyển nhượng vốn rút tài sản ra khỏi liên doanh này. Tuy nhiên, trường hợp chuyển nhượng vốn góp của phía Việt Nam có liên quan đến quyền sử dụng đất do bên Việt Nam góp, mà sau khi chuyển nhượng vốn, công ty liên doanh trở thành công ty 100% vốn nước ngoài và phải chuyển sang thuê đất thì tài sản là quyền sử dụng đất do bên Việt Nam góp vốn ban đầu đã được rút ra khỏi công ty phải thực hiện như sau:

- Công ty 100% vốn phải ghi giảm quyền sử dụng đất và ghi giảm nguồn vốn kinh doanh tương ứng với giá trị quyền sử dụng đất còn lại.

- Việc giữ nguyên hoặc ghi tăng vốn của công ty 100% vốn nước ngoài phụ thuộc vào việc đầu tư tiếp theo của chủ sở hữu, như sau:

+ Đối với giá trị hợp đồng thuê đất: Nếu công ty mẹ trả tiền thuê đất thì giá trị ghi trên hợp đồng thuê đất có thể coi đây là một khoản đầu tư bổ sung của Công ty mẹ và được ghi tăng vốn tương ứng với giá trị thuê đất. Đồng thời nếu công ty mẹ đã thực trả tiền thì đơn vị có thể hạch toán tăng vốn góp của Công ty mẹ và ghi tăng khoản chi phí trả trước. Nếu công ty 100% vốn phải trả tiền thuê đất thì không được ghi tăng vốn đầu tư của công ty mẹ vào công ty 100% vốn.

+ Đối với các chi phí khác: Các chi phí khác nếu liên quan trực tiếp vào hoạt động của liên doanh (nay là công ty 100% vốn nước ngoài) do Công ty mẹ chi trả hộ trực tiếp, hoặc đảm bảo quyền được chi trả thì được coi là vốn đầu tư bổ sung và được ghi tăng nguồn vốn chủ sở hữu nếu có bằng chứng chứng minh hợp pháp, hợp lệ.

Ví dụ: Chi phí giải tỏa mặt bằng, chi phí đền bù, ... (nếu có) quy định tại Hợp đồng thuê đất hoặc chi phí khác (nếu có) công ty 100% vốn nước ngoài phải trả nhưng được Công ty mẹ trả hộ. Đơn vị cần căn cứ vào các số liệu thực tế để hạch toán tăng giảm nguồn vốn và các tài sản khác. Việc giữ nguyên nguyên giá và khấu hao giá trị quyền sử dụng đất theo luật định như trên là không hợp lý. Vì trên thực tế đơn vị không nắm giữ quyền sử dụng đất như là một tài sản mà thực hiện thuê đất theo hợp đồng, do đó chi phí thuê đất từng kỳ được hạch toán như một khoản chi phí để xác định kết quả kinh doanh (theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định 206/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính). Khi giữ nguyên nguyên giá và khấu hao thì sẽ phản ánh không đúng chi phí để xác định kết quả kinh doanh.