Có được sử dụng song song nhiều quyển hóa đơn trong cùng một công ty?

  • May 17, 2015
  • 3587
Công văn số 1192/CT-TTHT của Cục Thuế tỉnh Lào Cai ngày 5 tháng 5 năm 2015 hướng dẫn về hóa đơn chứng từ
Có được sử dụng song song nhiều quyển hóa đơn trong cùng một công ty?

Kính gửi: Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Long Hải

(Địa chỉ: Số 002- Đ. Hoàng Liên- P.Cốc Lếu- TP. Lào Cai)

 

Trả lời văn bản số 37/CV-CTLH  ngày 24/4/2015 của Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Long Hải về việc sử dụng song song 02 quyển hóa đơn. Vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Lào Cai có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm d, Khoản 1, Điều 16, Chương III Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

d) Hoá đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hoá đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì tổ chức kinh doanh phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hoá đơn cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hoá đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hoá đơn được phân chia.

Theo quy định trên, Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Long Hải kinh doanh mặt hàng xăng dầu, Công ty có 2 cửa hàng xăng dầu riêng biệt bán hàng trên tuyến đường cao tốc Nội bài - Lào Cai. Trường hợp, cả hai cửa hàng xăng dầu trực tiếp bán hàng thì Công ty được sử dụng hình thức hóa đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cửa hàng. Công ty phải mở sổ theo dõi phân bổ số lượng hóa đơn cho từng cửa hàng, các cửa hàng phải sử dụng hóa đơn theo số thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hóa đơn được phân chia theo quy định.

Cục Thuế tỉnh Lào Cai trả lời Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Long Hải được biết và trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị đơn vị phản ánh về Cục Thuế để xem xét, giải quyết./. 

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News