Có được sử dụng tiếp hóa đơn xuất khẩu từ ngày 01/09/2014

  • Dr. Mohamed Watsica
  • Mar 02, 2015
  • 723
Câu hỏi:

Công ty có doanh thu là xuất khẩu hàng hóa, và đang sử dụng hóa đơn xuất khẩu (đã đăng ký sử dụng T05/2014 với Cơ Quan Thuế ) , theo qui định mới thì bắt đầu từ 01/09/14 hóa đơn thương mại thay thế hóa đơn xuất khẩu, nếu như trường hợp của cty chúng tôi , vì hóa đơn xuất khẩu đã in ấn nhiều và muốn tiếp tuc sử dụng hóa đơn xuất khẩu cho hết. Vui lòng cho biết cty chúng tôi muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn xuất khẩu có được không ? 

Trả lời:

Căn cứ Khoản 3 Điều 32 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài Chính về cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế;
Về nguyên tắc kể từ ngày 01/09/2014 khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài Công ty sử dụng hóa đơn thương mại, không sử dụng hóa đơn xuất khẩu. Trường hợp Công ty nếu còn tồn hóa đơn xuất khẩu đã đặt in, đã thực hiện thông báo phát hành và đã đăng ký với cơ quan thuế quản lý để tiếp tục sử dụng trong thời hạn quy định thì Công ty được tiếp tục sử dụng số hóa đơn xuất khẩu này cho đến khi hết (có văn bản chính thức thông báo cho cơ quan thuế biết).

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: