Công ty thành lập nhưng chưa hoạt động kinh doanh có phải nộp thuế không?

  • Robot
  • 1164
  • 0
Công ty tôi mới thành lập chưa hoạt động kinh doanh gì vì thế đã làm công văn xin chưa mua hoá đơn GTGT. Chúng tôi xin hỏi chúng tôi có phải tạm nộp thuế TNDN 2007 không trong khi công ty còn đang sản xuất thử hàng mẫu nhưng chưa đạt yêu cầu?

Trả lời

Từ khi thành lập và ngay cả trong giai đoạn sản xuất thử hàng mẫu, công ty bạn vẫn phải lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp, trong đó có Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, phản ánh chi phí và các khoản thu nhập, ví dụ như chi phí và thu nhập từ việc sản xuất thử hàng mẫu, chi phí quản lý doanh nghiệp, lãi tiền gửi ngân hàng... Nếu có thu nhập chịu thuế thì công ty bạn phải nộp thuế TNDN nếu lỗ thì không phải nộp. Giả sử năm 2007 ước tính lỗ thì vẫn phải kê khai thuế TNDN vì nếu lỗ thì sẽ được chuyển lỗ theo quy định của Luật thuế TNDN.