Công văn 114/TCT-KK ngày 14/1/2015 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT

  • Jan 26, 2015
  • 1368
Theo Công văn số 114/TCT-KK, trường hợp doanh nghiệp lũy kế sau 12 tháng hoặc 4 quý liên tục có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết nhưng trong khoảng thời gian đó doanh nghiệp đã đề nghị và được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa/dịch vụ xuất khẩu theo tháng hoặc quý theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì đối với số thuế GTGT còn chưa được khấu trừ hết của hàng hóa/dịch vụ bán trong nước sẽ được tiếp tục xét hoàn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 18
Công văn 114/TCT-KK ngày 14/1/2015 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT

B TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THU -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------

Số: 114/TCT-KK V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế nhận được một số văn bản của Cục Thuế và doanh nghiệp phản ánh vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với trường hợp doanh nghiệp lũy kế 12 tháng/4 quý liên tục có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết nhưng trong khoảng thời gian đó doanh nghiệp đã đề nghị và được hoàn thuế theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 4281/TCT-KK ngày 02/10/2014 về việc hoàn thuế GTGT;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp lũy kế 12 tháng/4 quý liên tục có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết; trong khoảng thời gian đó Công ty đã đề nghị và được giải quyết hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu theo tháng/quý theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì đối với số thuế GTGT còn lại chưa được khấu trừ hết của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước đó doanh nghiệp được tiếp tục xét hoàn thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế các tỉnh, thành phố được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận: Như trên; - Vụ: CST, PC(BTC); - Vụ: PC2b, CS (TCT); - Lưu: VT, KK2b

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Trần Văn Phu

 

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News