Công văn 11441/CT-TTHT ngày 24/12/2014 của cục thuế TPHCM quy định về thuế GTGT

  • Jan 29, 2015
  • 1327
Trường hợp Xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, hóa đơn thương mại được lập ngày 31/10/2014 nhưng hoàn tất thủ tục hải quan vào ngày 03/11/2014 thì khi kê khai thuế GTGT tại kỳ tính thuế GTGT tháng 11/2014.
Công văn 11441/CT-TTHT ngày 24/12/2014 của cục thuế TPHCM quy định về thuế GTGT

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

——————

Số: 11441/CT-TTHT

V/v: Thuế giá trị gia tăng

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     ——————————————

   Tp.Hồ Chí Minh, ngày24tháng 12 năm 2014

 

 

 

         Kính gửi: Công ty TNHH Kinh doanh Nippon Steel & Sumikin Việt Nam

 Địa chỉ: TT TM Tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng, 12 Tân Trào, P. Tân Phong, Q.7

                              Mã số thuế: 0312596148

 

Trả lời văn bản số 02/2014/CV-NSSVC ngày 16/12/2014 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu:

“Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các trường hợp hướng dẫn Điều 17 Thông tư này) để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục nêu tại khoản 2 Điều 9 và khoản 1 Điều 15 Thông tư này, cụ thể như sau:

1. Hợp đồng bán hàng hoá, gia công hàng hóa . . .

2. Tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

. . .

3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng

. . .

4. Hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịch vụ hoặc hoá đơn xuất khẩu hoặc hoá đơn đối với tiền gia công của hàng hoá gia công”.

Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

“ Sửa đổi khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”.”.

 Trường hợp Công ty theo trình bày từ tháng 10/2014 sử dụng hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, có 02 hóa đơn thương mại được lập ngày 31/10/2014 nhưng hoàn tất thủ tục hải quan vào ngày 03/11/2014 thì khi kê khai thuế GTGT đối với 02 hoá đơn này Công ty kê khai tại kỳ tính thuế GTGT tháng 11/2014.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng KTT số 2;

- Phòng PC;

- Lưu (TTHT, HC).

4219 – 315594/14 B.Hang

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đã ký

Trần Thị Lệ Nga

 

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News