Công văn 5578/TCT-CS quy định tài khoản tiền vay thanh toán không bắt buộc đăng ký với Thuế từ 01/09/2014

  • Jan 16, 2015
  • 1306
Công văn số 5578/TCT-CS ngày 15/12/2014 của Tổng cục Thuế về việc đăng ký tài khoản Theo sửa đổi tại điểm b khoản 6 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC, bên mua không bắt buộc phải đăng ký hoặc thông báo tài khoản tiền vay tại ngân hàng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp. Quy định này áp dụng kể từ ngày 1/9/2014.
Công văn 5578/TCT-CS  quy định tài khoản tiền vay thanh toán không bắt buộc đăng ký với Thuế từ 01/09/2014

 

  BỘ TÀI CHÍNH  TỔNG CỤC THUẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------

Số: 5578/TCT-CS V/v đăng ký tài khoản

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Trả lời công văn số 3414/CT-KK&KTT ngày 24/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 9 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật quản lý thuế quy định:

“…

Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08- MST ban hành kèm theo Thông tư này ..."

Tại Khoản 6b Điều 3 Thông tư số 119/2014 ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế quy định:

"6 Sửa đổi, bổ sung Điều 1 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau :

b) Sửa đổi, bổ sung khổ đầu khoản 3 Điều 15 như sau:

"3 Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế. Bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế)."

Tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

"3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá thời hạn quy định trên 30 ngày.

b) Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.

…”

Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến đề xuất theo quan điểm thứ ba của Cục Thuế: Trường hợp tài khoản số 44490469 của Hợp tác xã dịch vụ vận tải thương mại Tiến Phương mở tại Ngân hàng MHB là tài khoản tiền vay, được Ngân hang mở ra để giải ngân từ tài khoản tiền vay sang tài khoản của người bán thì Hợp tác xã dịch vụ vận tải thương mại Tiến Phương không cần phải đăng ký hoặc thông báo tài khoản với cơ quan thuế. Hợp tác xã không bị xử phạt hành chính theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 166/2013/TT-BTC và hóa đơn phát sinh tháng 5/2014 đủ điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa được biết./

 

 

Nơi nhận: - Như trên; - Vụ PC - BTC; - Vụ PC - TCT; - Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Cao Anh Tuấn

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News