Công văn số 10240/CT-TTHT - Hướng dẫn xử lý trường hợp lỡ quyết toán thuế TNCN cho người có thu nhập nhiều nơi

  • Jan 18, 2015
  • 1401
Theo hướng dẫn tại khoản 3 Mục II Công văn số 336/TCT-TNCN ngày 24/1/2014, trường hợp doanh nghiệp đã quyết toán thuế TNCN cho người lao động theo ủy quyền nhưng nay phát hiện người này có thu nhập nhiều nơi thuộc diện phải trực tiếp quyết toán thuế thì vẫn không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN
Công văn số 10240/CT-TTHT - Hướng dẫn xử lý trường hợp lỡ quyết toán thuế TNCN cho người có thu nhập nhiều nơi

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------

Số: 10240/CT-TTHT V/v: Thuế thu nhập cá nhân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11năm 2014

 

Kính gửi:

- Văn phòng đại diện JTI (Việt Nam) Pte Ltd tại TP.HCM Địa chỉ : Lầu 6-7-8 số 20-20 Bis-22 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q. 1 Mã số thuế: 0310821126 - Ông Trần Thế Trung Địa chỉ : 130/1/8A Lê Văn Thọ, P. 11, Q. Gò Vấp, HCM Mã số thuế: 8001236588

 

Trả lời văn thư số 0110/2013/CV ngày 27/10/2014 của Văn phòng và văn bản số 02/2014/CV ngày 29/10/2014 của Ông Trần Thế Trung về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm d Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) quy định về khai quyết toán đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công:

“Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay trong các trường hợp sau:

d.1) Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vị và thực tế đang làm việc ở đơn vị tại thời điểm úy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

d.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền luơng, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên và có thêm thu nhập khác theo hướng dẫn tại tiết c.4 và c.5, điểm c, khoản 2, Điều này.

d.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền luơng, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập. ”

Căn cứ Khoản 3 Mục II công văn số 336/TCT-TNCN ngày 24/01/2014 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về quyết toán thuế TNCN năm 2013 có hướng dẫn:

Cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã thực hiệnquyết toán thuế thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty … đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà …. (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) … của Bảng kê 05A/BK-TNCN” để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.”

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Trường hợp trong năm 2012 Văn phòng theo trình bày đã quyết toán thuế TNCN cho người lao động (ký hợp đồng thời hạn từ 3 tháng trở lên) là Ông Trần Thế Trung (Ông Trung) theo ủy quyền, nay phát hiện Ông Trung làm việc tại Văn phòng có hai nguồn thu nhập trở lên thuộc diện trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế thì Văn phòng không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Văn phòng … đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà …. (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) … của Bảng kê 05A/BK-TNCN” để Ông Trung trực tiếp quyết toán thuế lại với cơ quan thuế (theo mẫu 09/KK-TNCN).

Cục Thuế TP thông báo Văn phòng và Ông Trung biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận: - Như trên; - P. PC; - Phòng TNCN; - Lưu: HC, TTHT. 3610-2837372/2014 NTN  

KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Trần Thị Lệ Nga

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News