Công văn số: 11366/CT-TTHT ngày 22/12/2014 của cục thuế TPHCM về chính sách thuế GTGT

  • Jan 29, 2015
  • 1491
Trường hợp Công ty ký hợp đồng cung cấp hàng hóa cho khách hàng là Doanh nghiệp ở nước ngoài . Việc thanh toán tiền hàng hóa cho Công ty được khách hàng ủy quyền cho công ty ở Việt Nam thanh toán qua ngân hàng nếu đáp ứng điều kiện thủ tục hồ sơ quy định thì được xem là thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa xuất khẩu để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% .
Công văn số: 11366/CT-TTHT ngày 22/12/2014 của cục thuế TPHCM về chính sách thuế GTGT

 

TỔNG CỤC THUẾ                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TP HCM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Số: 11366/CT-TTHT                              TP. Hồ Chí Minh, ngày22tháng 12  năm 2014

        V/v: chính sách thuế giá trị gia tăng.            

Kính gửi: Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh.

Địa chỉ: Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Trả lời văn bản số 9557/CCT-NVDTTTHT của Chi cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm b.4, Khoản 3, Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014):

“Trường hợp phía nước ngoài yêu cầu bên thứ 3 là tổ chức ở Việt Nam thanh toán bù trừ công nợ với phía nước ngoài bằng thực hiện thanh toán qua ngân hàng số tiền phía nước ngoài phải thanh toán cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu và việc yêu cầu thanh toán bù trừ công nợ nêu trên có quy định trong hợp đồng xuất khẩu (phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng- nếu có) và có chứng từ thanh toán là giấy báo có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của bên thứ 3, đồng thời bên xuất khẩu phải xuất trình bản đối chiếu công nợ có xác nhận của bên nước ngoài và bên thứ 3.”

Trường hợp Công ty TNHH SX Cơ Khí Cầu Trục & Lắp Máy Tân Cơ ký hợp đồng cung cấp hàng hóa cho khách hàng là Doanh nghiệp ở nước ngoài (Campuchia). Việc thanh toán tiền hàng hóa cho Công ty được khách hàng ủy quyền cho Công ty CP ĐT Kỹ Nghệ Thăng Long (cổ đông góp vốn của khách hàng) là tổ chức ở Việt Nam thanh toán qua ngân hàng nếu đáp ứng điều kiện thủ tục hồ sơ quy định tại điểm b.4, Khoản 3, Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTC nêu trên thì được xem là thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa xuất khẩu để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% .

Cục Thuế TP thông báo Chi cục Thuế biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng KTT số 2;

- Phòng PC;

- Lưu (TTHT, HC).

4219 – 315594/14 B.Hang

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đã ký

Trần Thị Lệ Nga

 

 

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News