Công văn Số: 1168/CT-TTHT về thuế TNCN của Cục Thuế TPHCM

  • Mar 12, 2015
  • 1150
Người lao động làm việc không đủ 12 tháng trong năm, nhưng cá nhân cam kết chỉ phát sinh thu nhập tại một nơi (do Công ty chi trả) thì được ủy quyền cho Công ty quyết toán thuế thay.
Công văn Số: 1168/CT-TTHT về thuế TNCN của  Cục Thuế TPHCM

  TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1168/CT-TTHT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01năm 2015

V/v: Thuế thu nhập cá nhân.

 

 

Kính gửi: Công ty CP Thiết bị Điện Sài Gòn

Địa chỉ: 199 Đường 19, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP.HCM

Mã số thuế: 0301413755

 

 

          Trả lời văn bản ngày 15/01/2015 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

          Căn cứ điểm d Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN quy định về khai thuế, quyết toán thuế:

“Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

d.1) Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vị và thực tế đang làm việc ở đơn vị tại thời điểm uỷ quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

d.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên và có thêm thu nhập khác theo hướng dẫn tại tiết c.4 và c.5, điểm c, khoản 2, Điều này.

đ) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

…”

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 c ủa Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

          Trường hợp Công ty theo trình bày có 3 nhân viên nghỉ việc khi chưa làm việc đủ 12 tháng trong năm, nhưng cá nhân cam kết chỉ phát sinh thu nhập tại một nơi (do Công ty chi trả) thì được ủy quyền cho Công ty quyết toán thuế thay.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Phòng PC;
  • Phòng KT4;
  • Lưu: VT, TTHT.

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đã ký

Trần Thị Lệ Nga

                   

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News