Cuối năm tài chính có đánh giá lại chênh lệch tỷ giá đối với khoản mục có gốc ngoại tệ cho các TK 133, 152, 241, 142, 242

  • Cassandra Kuhlman
  • Dec 20, 2014
  • 735
Câu hỏi:
Công ty tôi có đăng ký sử dụng USD làm đơn vị ghi sổ và lập báo cáo tài chính. Xin hỏi cuối năm tài chính có đánh giá lại chênh lệch tỷ giá đối với khoản mục có gốc ngoại tệ cho các TK 133, 152, 241, 142, 242 là có đúng với Chuẩn mực kế toán và quy định hiện hành không?
Trả lời:

Các TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ;

TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu;

TK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn;

241 – Xây dựng cơ bản dở dang;

242 – Chi phí trả trước dài hạn không phải là các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 10 – “Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái”,

do đó cuối năm tài chính không được đánh giá lại chênh lệch tỷ giá đối với các khoản mục có gốc ngoại tệ của các tài khoản nêu trên.

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: