CV 46421/CTHN-TTHT ngày 15/11/2021 vv các khoản chi của Công ty TNHH MTV cho giám đốc đồng thời là chủ sở hữu

  • Jan 01, 2022
  • 636
Khoản chi của Công ty TNHH MTV cho giám đốc đồng thời là chủ sở hữu có được tính chi phí được trừ
CV 46421/CTHN-TTHT ngày 15/11/2021 vv các khoản chi của Công ty TNHH MTV cho giám đốc đồng thời là chủ sở hữu
Chi phi gd cty tnhh 1 tv1
Chi phi gd cty tnhh 1 tv2
Chi phi gd cty tnhh 1 tv3

 

 

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News