CV 46421/CTHN-TTHT ngày 15/11/2021 vv các khoản chi của Công ty TNHH MTV cho giám đốc đồng thời là chủ sở hữu

  • Ke Toan Gioi
  • 258
  • 0

Khoản chi của Công ty TNHH MTV cho giám đốc đồng thời là chủ sở hữu có được tính chi phí được trừ

Chi phi gd cty tnhh 1 tv1
Chi phi gd cty tnhh 1 tv2
Chi phi gd cty tnhh 1 tv3

 

 

Thông tư nghị định