CV 54826/CTHN-TTHT ngày 16/12/2021 v/v chính sách thuế TNCN liên quan đến chi phí phòng chống Covid 19

  • Jan 01, 2022
  • 359
Chi phí phòng chống Covid 19 có chịu thuế TNCN và có được tính vào Chi phí hợp lệ của doanh nghiệp?
CV 54826/CTHN-TTHT ngày 16/12/2021 v/v chính sách thuế TNCN liên quan đến chi phí phòng chống Covid 19

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54826/CTHN-TTHT
V/v chính sách thuế TNCN liên quan đến chi phí phòng chống Covid-19

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH Khu Công nghiệp Thăng Long
(Địa chỉ: Khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội-MST: 0100151683)

Ngày 08/12/2021, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 89/2021/CVTLIP ngày 07/11/2021 của Công ty TNHH khu công nghiệp Thăng Long (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế TNCN liên quan đến chi phí cách ly phòng chống Covid-19 cho người lao động. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Về nội dung vướng mắc của Công ty về chính sách thuế TNCN đối với khoản chi phí liên quan đến dịch Covid-19 đã được Tổng cục Thuế hướng dẫn tại công văn số 4110/TCT-DNNCN ngày 27/10/2021 (Bản photo đính kèm). Đề nghị Công ty nghiên cứu văn bản hướng dẫn nêu trên và căn cứ tình hình thực tế phát sinh tại đơn vị đế thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm Tra số 2 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Khu Công nghiệp Thăng Long được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng NVDTPC;
- Phòng TTKT 2;
- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News