Điều kiện miễn tính thuế TNCN đối với công tác phí

  • Jan 16, 2015
  • 2714
Công văn số 9989/CT-TTHT ngày 20/11/2014 của Cục Thuế TP. HCM về thuế thu nhập cá nhân quy đinh: Trường hợp doanh nghiệp cử người lao động đi công tác ở nước ngoài thì tiền thuê khách sản trong thời gian công tác nếu có hóa đơn và đáp ứng điều kiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với các hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì được miễn tính thuế TNCN Riêng khoản chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, được miễn tính thuế TNCN nếu không vượt quá 2 lần mức quy định đối với khu vực nhà nước
Điều kiện miễn tính thuế TNCN đối với công tác phí

 

TỔNG CỤC THUẾ                          CỘNG HOÀ XHCN VIỆT NAM

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                       

Số : 10085 /CT - TTHT            TP. Hồ Chí Minh , ngày 24tháng11năm 2014

 

V/v: Thuế thu nhập cá nhân

 

Kính gửi: Công ty TNHH Arup Việt Nam

Địa chỉ: H8 Cao ốc Star Building 33 Ter-33 Bis Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1

Mã số thuế: 0305564120

 

          Trả lời văn bản số 74149/WL/JY/LT/00 ngày 28/10/2014 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm đ Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính quy định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền luơng, tiền công bao gồm:

"Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

...

đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:

đ.4.1) Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội: mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp."

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

- Tại Khoản 1 Điều 6 quy định điều kiện xác định khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

"Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến họat động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

..."

- Tại Khoản 2.8 Điều 6 quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

"Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động; Phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác trong nước và nước ngoài vượt quá 02 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

Chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại và tiền ở cho người lao động thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại và tiền ở theo quy định của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

..."

=> Trường hợp Công ty theo trình bày cử người lao động đi công tác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quyết định của Thủ trưởng đơn vị, có phát sinh trả tiền thuê khách sạn cho người lao động trong thời gian công tác nếu có hóa đơn hợp pháp của nước người lao động đi công tác và đáp ứng điều kiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với các hóa đơn có giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động đi công tác. Riêng khoản chi phụ cấp cho người lao động đi công tác nếu không vượt quá 2 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức nhà nước thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News