Doanh nghiệp có được khấu trừ thuế GTGT, tính chi phí được trừ đối với hàng hóa mua tặng khách hàng?

  • Nov 26, 2021
  • 400
Doanh nghiệp có được khấu trừ thuế GTGT, tính chi phí được trừ đối với hàng hóa mua tặng khách hàng?

CÂU HỎI

Doanh nghiệp có được khấu trừ thuế GTGT, tính chi phí được trừ đối với hàng hóa mua tặng khách hàng?

HOÁ ĐƠN

- Căn cứ quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính:

+ Tại Khoản 10 Điều 1 quy định về sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

+ Tại Khoản 7 Điều 3, Khoản 9 Điều 3 quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

 - Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:

+ Tại Khoản 3 Điều 7 quy định về giá tính thuế GTGT.

+ Tại Khoản 5 Điều 14 quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Căn cứ quy định trên, trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có phát sinh hoạt động mua hàng hóa dùng để tặng khách hàng thì:

- Doanh nghiệp phải lập hóa đơn, kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với hàng hóa mua về dùng để tặng khách hàng. Giá tính thuế GTGT được xác định theo giá bán của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động tặng khách hàng.

- Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa mua ngoài mà doanh nghiệp sử dụng để tặng khách hàng dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT nếu đáp ứng các điều kiện khấu trừ quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính thì được khấu trừ theo nguyên tắc quy định tại Khoản 5 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

- Khoản chi phí mua hàng hóa tặng khách hàng của doanh nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì được trừ khi khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News