Doanh nghiệp phải tạm hạch toán tiền đền bù giải phóng mặt bằng vào đâu?

  • Cassandra Kuhlman
  • Dec 16, 2014
  • 1989
Câu hỏi:
Một doanh nghiệp nhận được một khoản tiền do đền bù giải phóng mặt bằng. Tiền đã nhận nhưng tài sản chưa bị thu hồi. Vậy khi nhận được tiền doanh nghiệp phải tạm hạch toán vào đâu? Và khi phát sinh nghiệp vụ tài sản bị thu hồi thì phải hạch toán đầy đủ như thế nào?
Trả lời:

Khoản tiền đã nhận do được đền bù giải phóng mặt bằng khi chưa bị thu hồi mặt bằng được hạch toán vào Tài khoản 338.8 – “Phải trả, phải nộp khác”. Khi thực sự phải giải phóng, bàn giao mặt bằng doanh nghiệp phải ghi nhận vào thu nhập khác đối với khoản tiền đã nhận đền bù, ghi: Nợ Tài khoản 338.8 – “Phải trả phải nộp khác” Có Tài khoản 711 – “Thu nhập khác” Và ghi nhận vào chi phí khác đối với giá trị thực tế tài sản bị thu hồi, ghi: Nợ Tài khoản 811 – “Chi phí khác” Có Tài khoản 213 – “TSCĐ vô hình” (2131 - Quyền sử dụng đất) Có các Tài khoản khác có liên quan (nếu có)

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: