Đối với các điều chỉnh sai sót trọng yếu phải điều chỉnh hồi tố.

  • Cassandra Kuhlman
  • Dec 13, 2014
  • 1363
Câu hỏi:
Đối với các điều chỉnh sai sót trọng yếu phải điều chỉnh hồi tố, chỉ điều chỉnh số dư đầu kỳ của bảng cân đối và báo cáo kết quả kinh doanh. Như vậy số liệu trên sổ sách kế toán sẽ không khớp với Báo cáo tài chính tại thời điểm điều chỉnh. Vấn đề này được điều chỉnh như thế nào?
Trả lời:

Tại thông tư số 20/2006/TT-BTC Mục 1.2.2 đã qui định cụ thể phương pháp điều chỉnh hồi tố khi điều chỉnh sai sót trọng yếu phát sinh trong các năm trước. Theo hướng dẫn này, ảnh hưởng luỹ kế do điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu phát sinh trong các năm trước được điều chỉnh vào dòng số dư đầu năm của các Tài khoản kế toán có liên quan trên sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết của năm hiện tại. Đồng thời phải trình bày lại số liệu trên cột thông tin so sánh của Bảng CĐKT của các năm bị ảnh hưởng vào Bản thuyết minh BCTC của năm hiện tại. Như vậy, sổ kế toán của các năm trước không có sự điều chỉnh hoặc sửa chữa nào là hoàn toàn hợp lý, vì sổ kế toán các năm trước đã đưa vào lưu trữ theo qui định. Sự không khớp giữa BCTC tại thời điểm điều chỉnh và số liệu trên sổ kế toán các năm trước là điều không tránh khỏi, tuy nhiên, điều này đã được giải trình trong Bản thuyết minh BCTC của năm hiện tại.

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: