Đối với cung ứng dịch vụ, nhận tiền ứng trước của khách hàng phải xuất hóa đơn

  • Jun 11, 2015
  • 2089
Công văn số 3062/CT-TTHT ngày 9/4/2015 của Cục Thuế TP. HCM về thời điểm lập hóa đơn đối với khoản khách hàng ứng trước tiền cung ứng dịch vụ
Đối với cung ứng dịch vụ, nhận tiền ứng trước của khách hàng phải xuất hóa đơn

           TỔNG CỤC THUẾ             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              ─────────                                ───────────────────

Số :3062/CT-TTHT

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2015.

V/v: Thời điểm lập hóa đơn.

 

 

 

 

Kính gửi: Công ty liên doanh Hải Thành - Kotobuki

Địa chỉ: 2A-4A Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Mã số thuế: 0310593374

 

Trả lời văn bản ngày 11/02/2015 của Công ty về thời điểm lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2.a Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“...

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

...”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng cung cấp tiệc cho khách hàng nhận được một khoản tiền ứng trước của khách hàng thì khi nhận tiền Công ty phải lập hóa đơn tính thuế theo quy định

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- P.PC;

- P.KT1;

- Lưu (TTHT, HC).

  430-1761300/14-TPVu

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News