Ghi nhận tiền thuê đất của các công ty trong khu công nghiệp

  • Cassandra Kuhlman
  • Dec 16, 2014
  • 3304
Câu hỏi:
Ghi nhận tiền thuê đất của các công ty trong khu công nghiệp Hiện nay, các công ty 100% vốn nước ngoài thường tiến hành thuê đất của các khu công nghiệp theo toàn bộ thời gian của giấy phép đầu tư và trả tiền một lần. Tuy nhiện việc ghi nhận chi phí thuê đất nay không nhất quán giữa các công ty, cụ thể có công ty ghi nhận vào TK 242 – Chi phí trả trước dài hạn, trong khi một số công ty khác lại ghi nhận vào TK 2131 – TSCĐ vô hình (quyền sử dụng đất) Theo Thông tư sô 89/2002/TT-BTC ngày 9/10/2002, quyền sử dụng đất vừa có thể ghi nhận vào TK 2131 lại vừa có thể ghi nhận vào TK 242. Liệu việc ghi nhận tiền thuê đất của các công ty 100% vốn nước ngoài trong các khu công nghiệp vào TK 2131 có hợp lý không nếu một trong những điều kiện sau đây thoả mãn: - Khu công nghiệp đã hạch toán việc cho thuê đất này như một giao dịch bán đất (cụ thể, chi phí liên quan đến lô đất bán đã được kết chuyển vào giá vốn hàng bán) - Ban quản lý khu công nghiệp hoặc một cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thuê đất. Trong hợp đồng giữa khu công nghiệp và đơn vị thuê đất có điều khoản thoả thuận cho phép đơn vị thuê đất chuyển giao quyền của mình liên quan đến lô đất cho một đơn vị thứ ba.
Trả lời:

Tại Điều 4, Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính có ghi: “Các nội dung qui định trong các Quyết định ban hành Chuẩn mực kế toán và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kế toán đợt 1 đến đợt 5 không trái với nội dung qui định tại Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành”. Do đó việc kế toán chi phí thuê đất của các khu công nghiệp theo toàn bộ thời gian của giấy phép đầu tư và trả tiền một lần được thực hiện theo qui định của Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006, đó là: Trường hợp trả trước tiền thuê đất có thời hạn nhiều năm và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì số tiền trả trước về thuê đất có thời hạn được hạch toán là TSCĐ vô hình (TK 213), không hạch toán là chi phí trả trước dài hạn (TK 242). PTĐ - BBT Web

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: