Giám đốc công ty TNHH một thành viên có phải đóng BHXH?

  • Sep 27, 2021
  • 361
Giám đốc công ty TNHH một thành viên có phải đóng BHXH?
Theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm bao gồm:
1…. h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.
3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động“.
 
Đối tượng được hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định 595/QĐ-BHXH trong đó có:
“Điều 4. Đối tượng tham gia theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:
1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:
1.5. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;“
Như vậy:
Theo quy định trên thì:
- Người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương cũng phải tham gia bảo hiểm xã hội.
- Nếu người quản lý doanh nghiệp không hưởng tiền lương thì không phải tham gia bảo hiểm xã hội.
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News