Hạch toán tỷ giá từ 01/01/2015

  • Aug 20, 2015
  • 1385
Từ 01/01/2015 tỷ giá hạch toán nếu khác thực tế bắt buộc điều chỉnh lại.
Hạch toán tỷ giá từ 01/01/2015

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 27 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 hướng dẫn:

“3. Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.

- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

- Các trường hợp cụ thể khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014.”

=> Căn cứ quy định trên, trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế. Từ ngày 01/01/2015 các doanh nghiệp chưa thực hiện theo quy định trên cần điều chỉnh, thực hiện theo đúng quy định.

 

Tham khảo công văn số  3183/TCT-CS v tỷ giá hạch toán

 Lưu ý: 

Trước năm 2015, Khoản 6 Điều 3 Thông tư số  78/2014/TT-BTC quy định: "Doanh nghiệp có doanh thu, chi phí và thu nhập khác bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh..."

 

 

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News