Hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ có phải lập hóa đơn GTGT không

  • Sep 24, 2021
  • 428
Dưới đây là bài viết hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ có phải lập hóa đơn GTGT không? Các nội dung liên quan đến bài viết gồm Tiêu dùng nội bộ là gì, Các hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ ra làm sao, Hàng hóa cho biếu tặng có phải lập hóa đơn GTGT không, Cách viết hóa đơn,...
Hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ có phải lập hóa đơn GTGT không
Hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ có phải lập hóa đơn GTGT không
Theo điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của BTC:
- Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT.
"Hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ" tại điều khoản này được hiểu bao gồm các trường hợp: xuất chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh"
Ví dụ: Công ty ABC là DN sản xuất quạt điện, dùng 50 sản phẩm quạt lắp vào các phân xưởng sản xuất để phục vụ hoạt động kinh doanh của đơn vị thì không phải tính nộp thuế GTGT.
Ví dụ: Công ty B sản xuất hàng may mặc có 2 phân xưởng là phân xưởng sợi và phân xưởng may. Công ty B xuất sợi thành phẩm từ phân xưởng sợi cho phân xưởng may để tiếp tục quá trình sản xuất thì không phải tính và nộp thuế GTGT.
Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC):
“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)".
=> Kết luận: Khi xuất hàng luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất thì không cần phải lập hóa đơn (tức là không phải kê khai), chỉ cần lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News