HỒ SƠ - THỦ TỤC HỦY HÓA ĐƠN GIẤY ĐỂ CHUYỂN SANG SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

  • Nov 10, 2021
  • 365
Doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh không sử dụng hóa đơn giấy thì phải hủy. Thủ tục hủy hóa đơn giấy dưới đây sẽ nêu rõ khi nào phải hủy hóa đơn, hồ sơ và trình tự thực hiện.
HỒ SƠ - THỦ TỤC HỦY HÓA ĐƠN GIẤY ĐỂ CHUYỂN SANG SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
1. Căn cứ pháp lý:
Căn cứ vào Điều 29: Hủy hóa đơn của thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn. Điều 29 nêu rõ quy cách thức hóa đơn được xác định đã hủy, các trường hợp và đối tượng được hủy hóa đơn.
 

2.Thủ tục hủy hóa đơn:
Dưới đây là các bước để hủy hóa đơn giấy cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh.
Bước 1: Doanh nghiệp phải thành lập Hội đồng hủy hóa đơn.
Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.
Bước 2: Phải lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.
Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hóa  đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục); 
Bước 3: Phải lập biên bản hủy hóa đơn.
Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.
Bước 4: Doanh nghiệp phải làm thông báo kết quả hủy hóa đơn.
Theo mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC: Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy
    + Số lượng: 2 bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế 
    + Nơi gửi: cơ quan thuế quản lý trực tiếp 
    + Thời hạn gửi thông báo kết quả: chậm nhất không quá 5 ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.


3. Thời hạn hủy hóa đơn:
     Doanh nghiệp có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.
     Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), doanh nghiệp phải hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

Trên đây là thủ tục hủy hóa đơn giấy theo Thông tư 39/2014/TT-BTC. Theo đó, nếu tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn.

Bộ hồ sơ huỷ hoá ơn giấy: LINK

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News