Hóa đơn chỉ ghi tên nhân viên đi công tác có được chấp nhận?

  • Ke Toan Gioi
  • 994
  • 0

 Công ty chúng tôi có phát sinh các chứng từ khi cán bộ đi công tác tại nước ngoài phục vụ hoạt đồng kinh doanh (có Quyết định cử cán bộ đi công tác từ công ty). Có 1 số hóa đơn chứng từ theo mẫu của nước ngoài chỉ điền tên khách hàng là tên cán bộ được cử đi công tác, không ghi đầy đủ thông tin tên công ty, địa chỉ, mã số thuế Công ty. Như vậy thì các chứng từ này có được xem là chứng từ hợp lệ để tính vào chi phí hợp lý không?

Trả lời

Căn cứ khoản 1 điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC;

Trường hợp nhân viên của Công ty đi công tác ở nước ngoài có phát sinh một số chi phí để phục vụ cho hoạt động SX-KD thì căn cứ vào quyết định điều động đi công tác, hóa đơn chứng từ theo mẫu của nước sở tại (ghi thông tin của Công ty), chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với các chi phí có giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên (kể cả trường hợp thanh toán bằng thẻ tín dụng của cá nhân đi công tác) là căn cứ để Công ty tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.