Hóa đơn đóng dấu cũ sau khi đã đổi tên công ty có được chấp nhận?

  • Jan 15, 2016
  • 2675
Công văn số 7829/CT-TTHT ngày 28/8/2015 của Cục Thuế TP. HCM về hóa đơn
Hóa đơn đóng dấu cũ sau khi đã đổi tên công ty có được chấp nhận?

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------

Số: 7829/CT-TTHT V/v hóa đơn

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH TTCL Việt Nam Địa chỉ: Lầu 11, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Q. Phú Nhuận, TP.HCMMã số thuế: 0300790729

Trả lời văn bản số 159/2014/CV-GIC HCM ngày 18/8/2014 của Công ty về hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2b Điều 16 Thông tư số  39/2014/TT-BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định nội dung trên hóa đơn:

“Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

…”

Trường hợp của Công ty TNHH Toyo Việt Nam theo trình bày ngày 30/6/2015 được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp Giấy đăng ký kinh doanh điều chỉnh với tên mới là Công ty TNHH TTCL Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 30/6/2015) thì về nguyên tắc kể từ ngày Công ty nhận được giấy đăng ký kinh doanh phải ghi theo tên mới và đóng dấu mới. Trường hợp trong thời gian từ ngày 30/6/2015 đến ngày 31/7/2015 Công ty chưa được SởKế hoạch và Đầu tư chấp nhận mẫu con dấu theo tên mới nên các hóa đơn xuất cho khách hàng trong thời gian này vẫn sử dụng con dấu cũ để đóng trên hóa đơn thì các hóa đơn này vẫn được chấp nhận là hợp pháp để kê khai thuế.

 

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bn này.

 

 

Nơi nhận: - Như trên; - Phòng Pháp chế; - Phòng KT thuế số 2; - Luu VT-TTHT.  - 2028-6037649  (Nam-HĐCT-Toyo)

KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Trần Thị Lệ Nga

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News