Hóa đơn xuất khẩu đã đăng ký trước ngày 1/8/2014 được tiếp tục sử dụng cho đến hết

  • Apr 21, 2015
  • 1272
Trường hợp Công ty còn tồn số hóa đơn xuất khẩu đã đăng ký sử dụng với Thuế theo quy định chuyển tiếp tại khoản 3 Điều 32 Thông tư số 39/2014/TT-BTCthì được sử dụng tiếp cho đến hết, sau đó mới bắt buộc chuyển sang sử dụng hóa đơn thương mại
Hóa đơn xuất khẩu đã đăng ký trước ngày 1/8/2014 được tiếp tục sử dụng cho đến hết

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------

Số: 2516/CT-TTHT V/v: Hóa đơn xuất khẩu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Pro Kingtex Việt NamĐ/chỉ : D10/89Q, QL 1A, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCMMã số thuế: 0302482180

 

Trả lời văn bản số 05032015-PK ngày 06/03/2015 của Công ty về sử dụng hoá đơn xuất khẩu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 32 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định hiệu lực thi hành:

 Từ ngày 1/6/2014, cơ quan thuế không tiếp nhận Thông báo phát hành hóa đơn xuất khẩu.

Trường hợp các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh chưa sử dụng hết các số hóa đơn xuất khẩu đã đặt in và thực hiện Thông báo phát hành theo hướng dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính và vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì đăng ký số lượng hóa đơn xuất khẩu còn tồn và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31/7/2014 (Mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Từ ngày 01/8/2014, các số hóa đơn xuất khẩu còn tồn đã đăng ký theo quy định tại Khoản này được tiếp tục sử dụng. Các số hóa đơn xuất khẩu chưa đăng ký hoặc đăng ký sau ngày 31/7/2014 không có giá trị sử dụng. Doanh nghiệp thực hiện huỷ hoá đơn xuất khẩu theo hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư này và sử dụng hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư này.”

Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài Chính về cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế:

“Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”

Căn cứ quy định nêu trên về nguyên tắc kể từ ngày 01/09/2014 khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài Công ty sử dụng hóa đơn thương mại, không sử dụng hóa đơn xuất khẩu. Trường hợp Công ty nếu còn tồn hóa đơn xuất khẩu đã đặt in (Từ số 0000685-010000), đã thực hiện thông báo phát hành và đã đăng ký với cơ quan thuế quản lý để tiếp tục sử dụng trong thời hạn quy định thì công ty được tiếp tục sử dụng số hóa đơn xuất khẩu này cho đến khi hết, khi sử dụng hết hóa đơn xuất khẩu Công ty phải sử dụng hóa đơn thương mại.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận: - Như trên; - P. PC; - P. KT 1; - Lưu: HC, TTHT. 542-2172607/2015 hyen  

KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Trần Thị Lệ Nga

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News