Hướng dẫn cấp mã số thuế cho người phụ thuộc

  • Mar 17, 2015
  • 3328
Để kịp thời cấp mã số thuế (MST) cho người phụ thuộc (NPT) phục vụ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công năm 2014. Chúng tôi xin hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện như sau:
Hướng dẫn cấp mã số thuế cho người phụ thuộc

1. Tổng thể về cấp mã số thuế người phụ thuộc

-     Căn cứ pháp lý cấp mã NPT:

+     Nghị định 65/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN;

+     Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn NĐ 65 về thuế TNCN;

+     Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật QLT.

 

-     Mẫu biểu kê khai NPT:

+     Mẫu 16/ĐK-TNCN dành cho cá nhân;

+     Mẫu 05-3/TNCN trong bộ hồ sơ quyết toán thuế TNCN 05/TNCN dành cho cơ quan chi trả;

+     Trên các công cụ kê khai thiết kế thêm mẫu 16/TH (sử dụng để khai riêng 05-3/BK-TNCN).

 

-     Các phần mềm hỗ trợ NNT kê khai:

+     HTKK: Kê khai mã vạch HTKK 3.3.0;

+     iHTKK: Kê khai qua mạng 3.1.0;

+     QTTNCN: Công cụ hỗ trợ QT thuế TNCN 3.2.0.

Mục đích xây dựng quy trình cấp mã NPT nhằm hướng dẫn NNT là cá nhân, Cơ quan chi trả (CQCT) kê khai thông tin giảm trừ người phụ thuộc và gửi cho CQT để thưc hiện cấp mã số NPT hàng loạt. 

 

2. Cơ quan chi trả thực hiện

-     Bước 1:

Người lao động làm công ăn lương khai thông tin NPT; CQCT thông báo và hướng dẫn người lao động làm công ăn lương (NNT TNCN) khai thông tin NPT vào mẫu 16/ĐK-TNCN.

-     Bước 2:

CQCT thu thập tờ khai NPT; CQCT thu thập các tờ khai thông tin về NPT của các cá nhân làm công ăn lương có đăng ký giảm trừ gia cảnh tại CQCT và kiểm tra thông tin theo quy định.

-     Bước 3:

CQCT kê khai thông tin NPT bằng công cụ kê khai và kết xuất file gửi CQT; CQCT khai (nhập) thông tin NPT để đăng ký mới/thay đổi thông tin NPT bằng các công cụ hỗ trợ kê khai:

-     Hỗ trợ kê khai mã vạch (HTKK) 3.3.0;

-     Công cụ hỗ trợ kê khai quyết toán thuế TNCN (QTTNCN)   3.2.0;

-     Khai thuế qua mạng (iHTKK)      3.1.0.

 

3. Cách kê khai: Có 2 cách

- Cách 1: CQCT kê khai bảng kê 05-3/BK-TNCN (BK thông tin giảm trừ gia cảnh NPT) cùng với khai hồ sơ quyết toán thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN và gửi CQT cả bộ hồ sơ quyết toán thuế TNCN. Cách này thường cuối tháng 3, CQCT mới khai và gửi CQT.

 

- Cách 2: CQCT có thể chủ động tập hợp thông tin NPT của các cá nhân làm công ăn lương để kê khai riêng bảng kê 05-3/BK-TNCN trước thời điểm quyết toán thuế TNCN.

Trong các phần mềm hỗ trợ kê khai nêu trên đều thiết kế riêng chức năng “Bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh” (mẫu tương tự như bảng kê 05-3/BK-TNCN để hỗ trợ CQCT khai riêng thông tin NPT – gọi tắt là 16TH). Đối với CQCT có số lượng người lao động lớn, CQCT nên khai và gửi thông tin NPT trước khai quyết toán thuế TNCN để CQT kịp thời cấp mã NPT, tránh nghẽn mạng tại thời điểm quyết toán thuế.

 

Gửi dữ liệu và hồ sơ đến CQT: Có 3 hình thức gửi:

Hình thức 1:   CQCT Khai thuế qua mạng gửi file (.xml) qua trang web kekhaithue.gdt.gov.vn (không phải gửi hồ sơ bằng giấy, do có chữ ký số).

+ Nếu CQCT kê khai trên 16TH  thì vào trang web kekhaithue.gdt.gov.vn  -> vào tab Tài khoản ->  chọn đăng ký tờ khai để thực hiện đăng ký thêm 05-3/BK-TNCN – Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh để gởi 16TH.

+ Nếu CQCT kê khai trên bảng kê 05-3/BK-TNCN chung với tờ khai 05/KK-TNCN thì gởi cùng lúc với tờ khai 05/KK-TNCN.

 

Hình thức 2:   CQCT kết xuất file (.xml) gửi lên web tncnonline.com.vn và gửi bằng giấy qua bưu điện đối với CQCT không có chữ ký số.

 

Hình thức 3: Gửi trực tiếp cả bằng giấy và file dữ liệu (.xml) qua USB hoặc CD trong trường hợp không gửi được 2 cách trên.

 

4. Nhận kết quả cấp mã:

Trường hợp cấp mã NPT thành công hay không đều phản hồi kết quả trả về đúng nơi gửi file NPT tại trang tncnonline.com.vn hoặc iHTKK.

CQCT xem kết quả trả về dưới dạng file excel (giống mẫu CQCT gửi cấp mã NPT), trên file mô tả rõ kết quả cấp mã. 

4.1      Lưu ý khi khai bổ sung thông tin NPT:

*    Đối với khai lần đầu:

+     Có thể khai từng tờ 16/ĐKT-TNCN (cá nhân tự khai);

+     CQCT có thể khai BK 05-3 riêng ( Bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh – gọi tắt là 16TH );

+     Có thể khai hồ sơ QT TNCN trong đó có BK 05-3.

  Đối với khai bổ sung/sửa đổi:

+     Có thể khai từng tờ 16/ĐKT-TNCN (cá nhân khai);

+     CQCT có thể khai BK 05-3 riêng ( Bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh – gọi tắt là 16TH).

 

- Trường hợp NPT nhỏ hơn 14 tuổi thì khai vào các chỉ tiêu từ 15-20  trên mẫu 16TH hoặc 05-3/KK-TNCN.

- Trường hợp NPT đủ 14 tuổi trở lên phải làm giấy CMND để khai vào mẫu 16TH hoặc PL 05-3 trong TK 05/KK-TNCN.

Đối với trường hợp thay đổi các thông tin về NNT đăng ký giảm trừ gia cảnh, mối quan hệ với NNT, thời giảm giảm trừ từ tháng, đến tháng thì CQCT sử dụng mẫu 16TH để kê khai . 

Đối với trường hợp thay đổi các thông tin liên quan đến cấp mã (bao gồm CMND và các thông tin trên giấy khai sinh) thì CQCT sẽ tập hợp mẫu 16/ĐK-TNCN của cá nhân nộp cho CQT.

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News