Hướng dẫn tra cứu mã số thuế của người phụ thuộc

  • May 26, 2015
  • 61112
Để cấp mã số thuế cho người phụ thuộc, tổ chức chi trả và cá nhân thực hiện các bước sau:
Hướng dẫn tra cứu mã số thuế của người phụ thuộc

1/ Đối với các đơn vị là tổ chức, cá nhân trả thu nhập gửi hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế cho người phụ thuộc trên trang www.tncnonline.com.vn nhận kết quả tại tại trang www.tncnonline.com.vn như sau:

- Đăng nhập vào trang web: tncnonline.com.vn → chọn mục Người phụ thuộc → chọn mục Tổ chức, cá nhân → nhập Mã số thuế tổ chức chi trả thu nhập, ngày cấp mã số thuế, cơ quan thuế quản lý, xác nhận thông tin  → Chọn nút đăng nhập (hình  bên dưới)

 

- Chọn nút “Tra cứu file” sẽ xuất hiện file  Kết quả cấp mã.

 

 

- Chọn file tại “Kết quả cấp mã” màn hình sẽ hiển thị Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh và tải về.

 

 

2/ Đối với các đơn vị là tổ chức, cá nhân trả thu nhập gửi hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế cho người phụ thuộc trên iHTKK thì sẽ nhận kết quả như sau:

- Đăng nhập vào trang web: nhantokhai.gdt.gov.vn (hình bên dưới)

 

 

- Chọn  “đăng nhập” →  nhập mã số thuế doanh nghiệp, mật khẩu 

 

 

- Tại mục “Tra cứu ” → chọn nút “Tra cứu thông báo” 

 

Tại chỉ tiêu “Loại thông báo ” → chọn “Cấp mã số thuế cho người phụ thuộc”

 

Chọn nút Tra cứu, màn hình xuất hiện kết quả tra cứu.

- Doanh nghiệp lấy kết quả tại nút “Tải về” để tải Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News