Kê khai thuế theo quý có phải gửi công văn đến cơ quan thuế

  • Ngày Em Đến
  • 1469
  • 0

Công ty mình thành lập vào 31/12/2013 doanh thu năm 2014 dưới 50 tỷ thì việc kê khai theo quý công ty tự xác định rồi kê khai hay phải gửi công văn thông báo xin kê khai theo quý

Trả lời

Căn cứ Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế hướng dẫn:

“...Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý...

...Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng."

=> Theo ý kiến của chúng tôi, trường hợp công ty bạn đủ điều kiện kê khai theo quý công ty bạn không cần phải gửi công văn gì đến thuế.

Nếu công ty bạn đủ điều kiện kê khai theo quý muốn chuyển kê khai theo tháng thì bắt buộc phải gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC) cho cơ quan thuế