Khấu hao nhanh TSCĐ cần những điều kiện gì?

  • Oct 13, 2021
  • 383
Hiên nay, có rất nhiều Công ty có nhu cầu khấu hao nhanh tài sản cố định Vậy điều kiện để công ty được khấu hao nhanh tài sản cố định là gì?
Khấu hao nhanh TSCĐ cần những điều kiện gì?

Tại Điểm a Khoản 2 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC  quy định về khấu hao nhanh như sau:

“Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi. Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng tài sản cố định nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này, thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ.

Theo những quy định trên, khấu hao nhanh chỉ được thực hiện với những doanh nghiệp :

  • Kinh doanh có hiệu quả cao, sau khi thực hiện khấu hao nhanh, doanh nghiệp vẫn có lãi
  • Khấu hao đối với những tài sản tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm
  • Khi thực hiện khấu hao nhanh, doanh nghiệp cần làm thông báo với cơ quan thuế. Hình thức thông báo bằng văn bản, ghi rõ tài sản khấu hao nhanh, nguyên giá, tỷ lệ, thời gian khấu hao áp dụng và mức khấu hao nhanh
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News