Khẩu trừ Thuế GTGT đầu vào trường hợp ký hợp đồng bảo hiểm tài sản

  • Jan 28, 2015
  • 1175
Công văn Số: 10166 /CT-TTHT về thuế GTGT quy định "Nếu trong hợp đồng ký kết với công ty bảo hiểm có điều khoản Công ty bảo hiểm bồi thường cả tiền thuế GTGT đầu vào đối với tài sản, vật tư hàng hoá thì doanh nghiệp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Nếu trong hợp đồng quy định Công ty Bảo hiểm chỉ bồi thường giá trị tài sản, hàng hoá, vật tư không bao gồm thuế GTGT thì doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với tài sản, hàng hoá, vật tư mua vào."
Khẩu trừ Thuế GTGT đầu vào trường hợp ký hợp đồng bảo hiểm tài sản

     

TỔNG CỤC THUẾ                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TP HCM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 Số:  10166 /CT-TTHT                        Tp. Hồ Chí Minh, ngày  25 tháng 11 năm  2014

V/v: Thuế giá trị gia tăng

 

Kính gửi:   Công ty TNHH Tân Hùng Thái

 Địa chỉ: Lô H1, Đường số 1, KCN Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Mã số thuế: 0302887282

Trả lời văn bản số 20/CV/2014 ngày 27/10/2014 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2014/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

“Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: thiên tai, hỏa hoạn, các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu hủy. Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp tổn thất không được bồi thường để khấu trừ thuế”.   

Trường hợp của Công ty theo trình bày có ký hợp đồng mua bảo hiểm tài sản, vật tư hàng hoá với Công ty CP Bảo Minh nếu trong hợp đồng quy định Công ty bảo hiểm bồi thường cả tiền thuế GTGT đầu vào đối với tài sản, vật tư hàng hoá thì Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Nếu trong hợp đồng quy định Công ty Bảo hiểm chỉ bồi thường giá trị tài sản, hàng hoá, vật tư không bao gồm thuế GTGT thì Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với tài sản, hàng hoá, vật tư mua vào.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hịên theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:

- Như trên;

- P.TNCN;

- P.PC;

- Lưu (TTHT, VT).

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga

 

 

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News