Làm giấy ủy quyền cho người bán hàng ký hóa đơn GTGT

  • Dr. Mohamed Watsica
  • Feb 28, 2015
  • 4043
Câu hỏi:

Giám đốc công ty em thường xuyên đi công tác xa, nên bên em muốn làm giấy ủy quyền cho người bán hàng ký hóa đơn GTGT khi giám đốc không có mặt ở công ty có được không ạ?

Trả lời:

Căn cứ Tiết d điểm 2 Điều 14 Chương III Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010.

Căn cứ Tiết d điểm 2 Điều 16 Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.”

=> Trường hợp Giám đốc công ty bạn đi công tác thì người trực tiếp bán hàng có thể ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn nhưng phải có giấy ủy quyền của Giám đốc công ty cho người trực tiếp bán ký và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

 

Mẫu giấy ủy quyền:

 Đơn vị: ……………………….                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số: ………………………..                                                         ———————————
 
                                                                                                Hà Nội, ngày… tháng …năm 2015

 

                                                                  GIẤY ỦY QUYỀN
 

       – Căn cứ vào Bộ luật Dân sự Việt Nam
       – Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Giám đốc công ty.
 
Những người liên quan thực hiện nội dung ủy quyền cụ thể như sau:
 
NGƯỜI ỦYQUYỀN (BÊN A):
Ông (Bà): 
Chức vụ: 
Số CMND:                                             Ngày cấp:                         Nơi cấp: 
 
NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):
Ông (Bà): 
Chức vụ: 
Số CMND:                                             Ngày cấp:                          Nơi cấp: 
 
NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cụ thể như sau:
 
- Bên A ủy quyền cho bên B ký vào chỉ tiêu người bán hàng trên hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng) thay cho bên A khi xuất bán hàng.
- Bên B có trách nhiệm thực hiện nội dung ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty …………..

Điều 2: Giấy ủy quyền có hiệu lực từ ngày ký đến khi có văn bản ủy quyền mới thay thế hoặc Bên B bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN                                                                   NGƯỜI ỦY QUYỀN

    (Ký, ghi rõ họ và tên)                                                                             (Ký, ghi rõ họ và tên)  
Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: